Polityka Prywatności
BCT szanuje prywatność osób i jest w pełni zaangażowany w ochronę danych 
rażliwych i osobowych zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z [Klauzula informacyjna RODO]


Ogólne oświadczenia dotyczące Polityki Prywatności:
BCT przestrzega ogólnych zasad przejrzystości, zgodnych z prawem i proporcjonalności w zakresie gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania, przechowywania i usuwania danych osobowych.

Pracownicy, klienci lub strony trzecie, których dane osobowe są gromadzone, będą uważani za osoby, których dane dotyczą, na potrzeby niniejszych zasad:

Osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o powodzie lub celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do poprawiania informacji, w szczególności w przypadku, gdy dane są błędne lub nieaktualne, a także do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych w granicach dozwolonych przez przepisy dotyczące prywatności
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia lub nieuprawnionego dostępu do jej danych osobowych.

BCT zabezpiecza dane osobowe pracowników i osób trzecich, od których zbierane są informacje osobowe, oraz podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia zarówno fizycznych, jak i cyfrowych kopii informacji.
BCT zapewnia, że dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez upoważniony personel dla uzasadnionych celów Organizacji
Wszelkie informacje, które zostaną uznane za przestarzałe w oparciu o wewnętrzne procedury Organizacji dotyczące prywatności i przechowywania, zostaną usunięte w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Wszelkie podejrzenia lub faktyczne naruszenia Polityki Prywatności Danych BCT należy zgłosić do Inspektora ochrony danych BCT[Klauzula informacyjna RODO]
Osoby, których dane dotyczą, mogą zwracać się do do Inspektora ochrony danych [Klauzula informacyjna RODO] z prośbą o informacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych pod nadzorem BCT, w tym polityki prywatności i bezpieczeństwa danych wdrożonych w celu zapewnienia ochrony ich danych osobowych.

BCT uznaje wagę praw Osoby, której dane dotyczą, wynikających z [Klauzula informacyjna RODO

Gromadzenie danych osobowych
Zbierając Twoje dane osobowe, BCT dba o to, aby osoba, której dane dotyczą, była świadoma charakteru, celu i zakresu przetwarzania jej danych osobowych.

Przetwarzanie informacji powinno być adekwatne, istotne, odpowiednie, konieczne i nienadmierne w stosunku do zadeklarowanego i określonego celu.
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, niezależnie od tego, czy są one zapisane w formie materialnej, czy też nie, na podstawie których tożsamość osoby fizycznej jest oczywista lub może być w sposób uzasadniony i bezpośrednio stwierdzona przez podmiot przechowujący informacje, lub też w połączeniu z innymi informacjami bezpośrednio i na pewno zidentyfikować osobę.
W ramach świadczenia naszych usług lub w ramach naszych transakcji przetwarzamy i zbieramy następujące dane osobowe, które mogą obejmować między innymi:
Imię i nazwisko, stan cywilny, numer identyfikacji podatkowej, wiek, adres, wykształcenie, zawód, doświadczenie biznesowe, powiązanie biznesowe, powiązanie rodzinne oraz wszelkie informacje, z których wynika lub można w sposób racjonalny i bezpośredni ustalić tożsamość osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy są one zapisane w formie materialnej lub nie, takie jak nagrania z telewizji przemysłowej(CCTV) i inne nagrania wizualne będące częścią naszych transakcji z Tobą.
Historia zatrudnienia, życiorys i przesłane wraz z nim zdjęcia, wynagrodzenie i świadczenia, wykształcenie, przynależność organizacyjna, płeć, data urodzenia, religia, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, historia chorób, przeszłość kryminalna i/lub administracyjna, dane identyfikacyjne wydane przez rząd , informacje o płacach kandydatów do pracy i obecnych pracowników
Informacje o firmie, wyniki, historia oraz finanse i kapitał podczas akredytacji dostawcy na prowadzenie z nami transakcji biznesowych.
Informacje, które nam przekazujesz podczas odwiedzania lub korzystania ze strony internetowej naszej firmy oraz innych aplikacji mobilnych i internetowych, a także wszelkie informacje, które przekazujesz naszym agentom sprzedaży lub kontaktom z klientami w celu aktualizacji Twoich danych lub informacji.

Wykorzystanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych ma na celu:
1.    Identyfikację w dokumentach firmy BCT
2.    Transakcje korporacyjne i operacje biznesowe
3.    Spełnianie wymagań, w tym obowiązków sprawozdawczych wobec właściwych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych właściwych organów lub urzędów państwowych
4.    Utrzymanie bezpieczeństwa na terenie obiektu i wokół niego
5.    Zgodność z procesami prawnymi lub zgodnymi z prawem zarządzeniami organów sądowych lub wszelkich innych agencji i instrumentów rządowych
6.    Wszelkie inne zgodne z prawem działania biznesowe BCT.

Udostępnianie danych osobowych
BCT może udostępniać lub ujawniać Dane Osobowe Podmiotów Danych dla:
1.    Właściwych jednostek samorządu terytorialnego, innych agencji lub urzędów rządowych i innych właściwych organów, które na             mocy przepisów prawa, regulaminów lub przepisów nakładają na nas obowiązek ujawnienia danych osobowych.
2.    Wszelkich organów sądowych oraz agencji rządowych działających na mocy zgodnego z prawem zarządzenia.
3.    Każdy agent, wykonawca, konsultant, doradca, audytor, lub jakikolwiek usługodawca BCT angażuje się w prowadzenie zgodnej z        prawem działalności gospodarczej lub świadczenie usług, który zapewnia poufność i przestrzega postanowień Klauzula                     informacyjna RODO
4.    Naszych pracowników lub innego personelu obsługującego Twoje transakcje i wnioski

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych
Zebrane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu:
1.    Realizowania zadeklarowanych, określonychi zgodnych z prawem celów określonych powyżej lub gdy przetwarzanie danych       zostało zakończone lub anulowane.
2.    Dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
3.    Przestrzegania przepisów ustawowych, wykonawczych lub zgodnych z prawem nakazów sądowych

Następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte w bezpieczny sposób, który zapobiegnie dalszemu przetwarzaniu, nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu jakiejkolwiek innej stronie lub opinii publicznej.

BCT zapewnia integralność i poufność Twoich danych osobowych, zapewniając odpowiednie organizacyjne, fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa, zasady i procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty, bądź nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do takich informacji. Fizyczny dostęp do serwerów i sprzętu sieciowego jest w dużym stopniu ograniczony wyłącznie do upoważnionego personelu. Do ochrony sieci BCT i jej systemów stosowane są różne urządzenia zabezpieczające.

Aktualizacja zasad
Polityka prywatności danych będzie okresowo aktualizowana w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami oraz w celu dalszego udoskonalenia procedur bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (Klauzula informacyjna RODO)